Την Παρασκευή 28-12-2018 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιόνιο Βουλή, όπως αναφέρει η πρόσκληση της Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου M. Μουζακίτη.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 – 267 του ν. 3852/2010, του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και των άρθρων 155 – 162 του ν. 3463/2006, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ε Ι Δ Ι Κ Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στο κτίριο της Ιονίου Βουλής στις 28 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:

Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής: κ. Γ. Η. Παντελιός).
Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ. Η. Παντελιός).