Συνεδριάζει σε Τακτική Συνεδρίαση (19η) το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών και με την εφαρμογή των Υγειονομικών διατάξεων, άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1 Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις

2 Προσωρινή μεταστέγαση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)

3 Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

4 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Έγκριση της με αριθμό 1-1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών Αποβλήτων με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)

6 Επιχειρησιακό σχέδιο οδοποιίας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

7 Αποκομιδή απορριμμάτων – Ανακύκλωση (Εισηγητής: κ. Σπύρος Ασπιώτης)

8 Γνωμοδότηση για την εκ νέου αδειοδότηση και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή Νησάκι Κέρκυρας (θέση Σκίνος) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της «πρόσδεσης σκαφών» (Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς)

9 Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Σπύρος Βάρελης)

10 Έγκριση της με αριθμό 1-2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Μίσθωση κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

11 Έγκριση της με αριθμό 2-6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Μίσθωση κοινόχρηστου χώρου για στάσιμο εμπόριο στη θέση «Σιδάρι» της Δ.Ε. Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

12 Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την άρση της κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)

13 Αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καββαδάδων για δωρεάν παραχώρηση του κτίσματος που στέγαζε την αποθήκη του Συνεταιρισμού Καββαδάδων για στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.