Σε Τακτική Συνεδρίαση (13η) προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κ.Κέρκυρας , στην αυλή του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη, στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Τα θέματα:

1. Τοπικό σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (Εισηγητής: κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου για θέματα Περιβάλλοντος, άμισθος Σύμβουλος του Δήμου)
2. Διαχείριση απορριμμάτων (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος. κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη και κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)

Επίσης Τακτική Συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 23 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις
2. Αίτημα για γνωμοδότηση σχετικά με την αναστροφή της παραχώρησης τμήματος γηπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 173 του ΠΔ 14/1999 περίπτωση Ε-8 (ΦΕΚ Δ 580/1999), κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία BOLENTACO LIMITED (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
3. Λήψη απόφασης για παράσταση Δικηγόρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
4. Εκτέλεση απόφασης διάνοιξης μονοπατιού στην περιοχή ΣΟΥΚΙΑ πρώην Δήμου Κασσωπαίων (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
5. Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της ΠΕΔ-ΙΝ και των Δήμων των Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση και αξιοποίηση του έργου CULTURALION (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
7. Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού – Αναμόρφωση στοχοθεσίας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
8. Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών Αποβλήτων με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (Εισηγητής: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
10. Σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Τουρισμού (Δ.Ο.Π.Α.Τ.Ο.Π.Β.Κ.) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Επικαιροποίηση της με αριθμό 4-34/29.10.2019 απόφασης Δ.Σ.) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
11. Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
12. Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ 11δ του ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικών οδών Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου» (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
14. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Εισηγητής: κ. Κουτσούρης Χαρίτων)
15. Αρτιότητες οικοπέδων