Το Σωματείο Καθαριστών/τριών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, σε συνέχεια της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισης, κάνει λόγο για «τεράστια αδικία που υπέστησαν τα μέλη του κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και τον αποκλεισμό τους από αυτόν».

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Στις 05.03.2020 ανακοινώθηκε η πρόσκληση της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα. Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν σαράντα μία (41) θέσεις εργασίας κλάδου ΥΕ Καθαριστών/τριών και τρείς (3) θέσεις κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία οι ήδη υπάρχουσες συμβάσεις εργασίας μας με το Νοσοκομείο είχαν ανανεωθεί αυτομάτως από 31.12.2019 στα πλαίσια της αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και της ανάγκης στελέχωσης των μονάδων υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στις 13.04.2020 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 7388 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονταν με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με παραλήπτη το τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού .

Ακολούθως στις 30.04.2020 αναρτήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και στο χώρο και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κέρκυρας ανανεωμένη η ΣΟΧ 1/2020 με το Παράρτημα όπως αυτό αντικαταστάθηκε με σήμανση 2/12/2019 το οποίο αφορούσε στην ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής. Το εν λόγω Παράρτημα έδινε τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον αρμόδιο υπάλληλο.

Εμείς ως εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας με ενεργές συμβάσεις εργασίας και ευρισκόμενοι εντός του Γ.Ν. Κέρκυρας, απευθυνθήκαμε στον Διοικητή, κο Λεωνίδα Ρουμπάτη, προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης υποβολής των αιτήσεων μας στο αρμόδιο Τμήμα. Κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο ίδιος μας προέτρεψε να καταθέσουμε αυτοπροσώπως τις αιτήσεις μας τις οποίες δεσμεύτηκε να παραλάβει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν, υποβάλαμε τις αιτήσεις συμμετοχής μας στο αρμόδιο Τμήμα , λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Πέντε ημέρες περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ενημερωθήκαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο υποβάλαμε τις αιτήσεις μας δεν ήταν έγκυρος και για αυτό το λόγο θα αποκλειστούμε από το διαγωνισμό, πράγμα που τελικά συνέβη.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τις δικές μας αιτήσεις κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα, τηρώντας την ίδια διαδικασία, άλλες τριάντα μία (31) αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνοντας όλες ανεξαιρέτως αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Αυτό που έγινε απολύτως σαφές από μεριάς της Διοίκησης είναι ότι οι αιτήσεις συμμετοχής μας θα υποβάλλονταν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους στο αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου και θα αποστέλλονταν στον ΑΣΕΠ με πρωτοβουλία της Διοίκησης.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τον εμφανή αποκλεισμό μας από τη διαδικασία επιλογής, παραθέτουμε τα κάτωθι εύλογα ερωτήματα:

-Γιατί η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας μας παραπληροφόρησε σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μας στο διαγωνισμό;

-Για ποιο λόγο μας στέρησε το δικαίωμα και την δυνατότητα ορθής συμμετοχής μας στον διαγωνισμό;

-Γιατί το Παράρτημα με σήμανση 2/12/2019 όπως αυτό συνόδευε και αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2020 ανέφερε στη σελ. 9 ότι η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και αυτοπροσώπως;

Η Διοίκηση του Σωματείου μας θεωρεί απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύτηκε η Διοίκηση του Γ.Ν.Κ. να αποστείλει τις αιτήσεις συμμετοχής μας στον ΑΣΕΠ και αν μη τι άλλο τον θεωρεί ανεύθυνο, προκλητικό και επικίνδυνο. Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούμε από τη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα κατ’ επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του νέου κορωνοϊού, λόγω πλημμέλειας της Διοίκησης.

Το Σωματείο μας και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα απευθυνόμαστε στην τοπική κοινωνία και στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την ένθερμη υποστήριξη σας, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα μας να αγωνισθούμε με όλα τα νόμιμα μέσα, συσπειρωμένοι, προκειμένου να διασφαλίσουμε την επανεξέταση των αιτήσεων μας και να καταπολεμήσουμε την αδικία που υπέστημεν εξαιτίας της πλημμελούς συμπεριφοράς της Διοίκησης».