Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει ότι ακυρώνει την απόφαση του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με θέμα “τη μη έγκριση προς το παρόν της καταβολής του ποσού 98.965 ευρώ που αφορά τη συμμετοή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων που θα λάβει χώρα στις 27/12/20”