Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του σώματος, στην οποία θα εκλεγεί το προεδρείο του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ενημερωτικό:

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 167-169 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα της Ιονίου Βουλής, Μουστοξύδη 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.