Την απόφαση να σταματήσουν προσωρινά οι εργασίες του έργου της στήριξης της γέφυρας στον Ποταμό και να αποκατασταθεί άμεσα η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της περιοχής έλαβε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετά από αυτοψία που διενήργησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, παρουσία του Περιφερειάρχη, Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

«Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πολιτών και την κυκλοφορία των οχημάτων, σε ασφαλές οδικό δίκτυο, αποφασίσαμε την προσωρινή διακοπή των εργασιών στον Ποταμό, ενώ ενημερώθηκε και ο εργολάβος του έργου να διακόψει άμεσα τις εργασίες και να δώσει, εντός ημερών,την κυκλοφορία στους τρεις οδικούς κλάδους της διασταύρωσης στη γέφυρα του Ποταμού.

Ζητούμε συγνώμη για την ολιγοήμερη ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής, αλλά η προστασία των πολιτών και η εκτέλεση των έργων με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την μακροβιότητά τους και την ασφάλεια των διερχομένων ΙΧ αυτοκινήτων και πεζών, βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής μας», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Μετά την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, θα τοποθετηθούν στις εισόδους της γέφυρας και πινακίδες για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων πέραν των πέντε (5) τόνων.

Οι εργασίες του έργου θα συνεχιστούν όταν η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κρίνει ότι οι συνθήκες, ιδιαίτερα οι καιρικές, το επιτρέπουν.

Ακολουθεί η εντολή της διακοπής των εργασιών κατασκευής κιβωτιοειδούς αγωγού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» προς τον εργολάβο του έργου:

«Κατόπιν των αυτοψιών που διενήργησε η Υπηρεσία μας, επί τόπου του έργου, κατά την διάρκεια της εκσκαφής διώρυγας για την κατασκευή του κιβωτιοειδούς αγωγού, διαπιστώθηκε σημαντική διαπερατότητα της εδαφικής μάζας στη στάθμη -5,50μ., λόγω της σύστασής της σε αυτή τη στάθμη που δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί πριν την υλοποίηση της εκσκαφής. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στα ύδατα του ποταμού να εισέλθουν στο χώρο της εκσκαφής με αποτέλεσμα την κατάρρευση μεγάλου μέρους του πρανούς.

Επειδή στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο παρουσιάζεται αυξημένη η πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων λόγω φθινοπώρου κρίνουμε ότι στην περίπτωση επιχειρούμενης υλοποίησης του έργου, η διαμορφωθείσα κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους περαιτέρω αστοχιών που θα έχουν ως συνέπεια το δυσανάλογο κόστος το οποίο ενδεχομένως να μην είναι διαχειρήσιμο από την εργολαβία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείσθε όπως διακόψετε προς το παρόν τις εργασίες. Επιπλέον θα πρέπει άμεσα να δώσετε στην κυκλοφορία τους τρεις κλάδους της διασταύρωσης και να προβείτε στην επίχωση, με υγιή υλικά, του σκάμματος και κατόπιν στην οδοστρωσία προκειμένου να δοθεί και αυτό σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατόν.

Επίσης για την ασφάλεια της γέφυρας μέχρι την κατασκευή του έργου αντιστήριξης αυτής, θα πρέπει να τοποθετήσετε εκατέρωθεν των εισόδων της γέφυρας πινακίδες για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων πέραν των 5τόνων.

Σας εφιστούμε εκ νέου την προσοχή στα μέτρα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι κατά την εκτέλεση Δημοσίων Έργων ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας όσο και για την μη τήρηση των μέτρων προστασίας του κοινού. Η εφαρμογή των μέτρων είναι αναγκαία για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό της εταιρείας σας, στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτο και αποτελεί υποχρέωση σας που απορρέει από το άρθρο 37 του Ν.3669/2008, από τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 και από τα τεύχη δημοπράτησης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες».