Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας», π/υ 375.400 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η  χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 27329/11060/05-04-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη     Ιονίων Νήσων (περί έγκρισης τροποποίησης της διάθεσης πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000), σύμφωνα με την οποία για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας»

, διατίθεται πίστωση ποσού 375.400 ευρώ.

Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 55,13%, ήτοι 168.431,58 ευρώ με ΦΠΑ.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε οχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Π.Ε. Κέρκυρας», π/υ 350.000 ευρώ ( με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η  χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  σε εκτέλεση της με αρ.πρ.  οικ.94696/39051/01-11-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη  Ιονίων Νήσων περί έγκρισης τροποποίησης της διάθεσης πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 10.150.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση , από την ανωτέρω διατιθέμενη πίστωση, διατίθεται πίστωση ποσού 350.000 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Π.Ε. Κέρκυρας».

Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 49,06%  ήτοι 178.298,27 ευρώ με ΦΠΑ.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.