Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 19:00 , στο Μον Ρεπό. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι συνολικά 103!

Τα θέματα, αναλυτικά:

Ανακοινώσεις
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Έγκριση μελέτης του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας δημοτικού καταστήματος Αχαράβης Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
4. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Εξωραϊσμός πλατείας δημοτικού καταστήματος Αχαράβης Δήμου Κέρκυρας» στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2018» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την υπ’ αριθμόν Π2 οικ. 2673/2001 ΚΥΑ (Εισηγητής : κ. Σκούπουρας).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-15/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
7. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-14/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
8. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 του ΕΠΑνΕΚ «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
9. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με κωδ. 098 του ΕΠΑνΕΚ «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
10. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως για δικαστική λύση και εκκαθάριση της Ε.Τ.Ι.Ν. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 8-228/04-04-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Οικονομική επιχορήγηση του πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία Οργανισμός Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων, για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
12. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
13. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 32-16, 32-17 και 32-18/10-09-2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
14. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 32-19/10-09-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
15. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων για τη λειτουργία Α.Τ.Μ., εντός προκατασκευασμένων οικίσκων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
16. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του δημοτικού αναψυκτηρίου – καταστήματος στην περιοχή Μπούκα της της Δ.Ε. Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
17. Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Κέρκυρας α) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 και β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
18. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 32-1/10-09-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β’ 3635/27-08-2018) Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ’ αριθμόν 44485/06-08-2018 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
19. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-9/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 04-02/07-03-2018 Απόφασης της Δ.Κ.Κ. με θέμα τη μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου Νίκης Ρώσσιου του Σπυρίδωνος από την οδό Ιουλίας Ανδρεάδη αρ. 01 στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αρ. 13» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
20. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-13/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος χρηματαποστολών της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κων. Ζαβιτσιάνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/25/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
21. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-11/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «σήμανση εισόδου ιδιωτικού πάρκινγκ της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5-27/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
22. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-8/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «άδεια τοποθέτησης σήμανσης στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης του κ. Αριστείδη Κάντα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 04-13/07-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
23. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-10/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «χώρος στάθμευσης ασθενοφόρων μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζονται η Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας και η κλινική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5-26/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
24. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-36/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήμα της πλατείας της Τ.Κ. Μαρμάρου της Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
25. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-37/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας περί σήμανσης εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Παναγιώτη Αγγελακόπουλου, στη θέση Αγ. Νικόλαος Κοινοπιαστών Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
26. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-7/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Παναγιώτη Μάνδυλα του Νικολάου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
27. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-6/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Ιωάννας Μάνδυλα του Αντωνίου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
28. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-21/31-07-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φυσικοθεραπευτηρίου επί δημοτικής οδού (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
29. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2018 και την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Σαουλή Τ.Κ. Σκριπερού της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
30. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2018 και την ενίσχυση του έργου «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέρκυρας (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ)» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
31. Έγκριση διενέργειας προμήθειας α) με ανοιχτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων και Δημοτικού Θεάτρου», β) με απευθείας ανάθεση με τίτλο «προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών και παραδοσιακών ιστών έτους 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
32. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου «πεζοδρόμια & πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» στον ανάδοχο Μίαρη Μιχαήλ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
33. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων» αναδόχου Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Κερκυραίων», αναδόχου Χρήστου Ι. Πανταζή Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή κοινοτικής οδού Κοινότητας Ερείκουσας Τμήμα Φύκι – Πλατύ» της πρώην Κοινότητας Ερείκουσας Δήμου Κέρκυρας, αναδόχου Αντ. Αδάμου και ΣΙΑ ΕΤΕ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
36. Σύμφωνη γνώμη για την προσθήκη της ακτής «Άγιος Πέτρος – Σωτήρας – Λευκίμμης» στο Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Κολύμβησης για το έτος 20158 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
37. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 16-347/25-06-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη του έργου «Μέτρα ασφάλειας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
38. Έγκριση 4ου μειωτικού τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού», αναδόχου Σαρακατσάνος ΑΤΕΕ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
39. Έγκριση 1ου τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων – Κασσωπαίων», αναδόχου Φρ. Κόλλας & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
40. Έγκριση 1ου τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων – Κασσωπαίων», αναδόχου Φρ. Κόλλας & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
41. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων», αναδόχου Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΔΕ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
42. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
43. Επιβολή προστίμου στον κ. Κωνσταντίνο Κούρκουλο του Δημητρίου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
44. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΟΥΛΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
45. Επιβολή προστίμου στον κ. Αριστείδη Βλασερού του Γρηγορίου λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
46. Επιβολή προστίμου στον κ. Κωνσταντίνο Κουρσάρη του Γερασίμου, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
47. Επιβολή προστίμου στην κ. Stewart Fiona Linda του Vernon, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
48. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
49. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΟΛΟΒΡΙ ΙΚΕ, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
50. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
51. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
52. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
53. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤΣ Α.Ε., λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
54. Επιβολή προστίμου στην κ. Άννα Μεχίλη του Spiro, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
55. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΦΡΕΣΛΑΝΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
56. Χορήγηση άδειας στην κ. Γεωργία Ιωνά του Νικολάου για τη λειτουργία καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στη Δασιά Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
57. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 12-03/14-06-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης (5ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
58. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-01/26-07-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης (6ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
59. Έγκριση Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ) περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του (5η), εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (5η αναμόρφωση) (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
60. Έγκριση του από 27-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της σύμβασης Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Διεύθυνσης Καθαριότητας, για το μήνα Ιούνιο 2018, αναδόχου Ιωάννης Ζαχαρόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
61. Έγκριση του από 09-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της σύμβασης Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Διεύθυνσης Καθαριότητας, 01-07-2018 έως 24-07-2018, αναδόχου Ιωάννης Ζαχαρόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
62. Έγκριση 6ου /20-08-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας, αναδόχου Νήσος Μεγανήσι Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
63. Έγκριση του από 17-07-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Λευκιμμμαίων, Κορισσίων λόγω μη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.» αναδόχου Αλέξανδρος Φωτεινός (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
64. Έγκριση του από 24-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών», μηνός Μαΐου 2018, αναδόχου Κωνστάντη Σταματίου (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
65. Έγκριση του από 24-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών», μηνός Ιουνίου 2018, αναδόχου Κωνστάντη Σταματίου (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
66. Έγκριση του από 24-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου», μηνός Μαΐου 2018, αναδόχου AGORA T. LEONORA ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
67. Έγκριση του από 24-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου», μηνός Ιουνίου 2018, αναδόχου AGORA T. LEONORA ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
68. Έγκριση του από 24-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας», μηνός Ιουνίου 2018, αναδόχου Κωνστάντη Σταματίου (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
69. Έγκριση του από 24-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας», μηνός Ιουλίου 2018, αναδόχου Κωνστάντη Σταματίου (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
70. Έγκριση του 1ου/09-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 20-04-2018 έως 31-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
71. Έγκριση του 1ου/09-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κασσωπαίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 24-04-2018 έως 31-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
72. Έγκριση του 1ου/08-08-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 28-04-2018 έως 25-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
73. Έγκριση του 1ου/09-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Θιναλίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 20-04-2018 έως 1η-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
74. Έγκριση του 1ου/09-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Εσπερίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 27-04-2018 έως 31-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
75. Έγκριση του 1ου/09-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 27-04-2018 έως 31-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
76. Έγκριση του 1ου/08-08-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αχιλλείων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» από 27-04-2018 έως 25-05-2018, αναδόχου Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική & Εμπορική Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
77. Έγκριση του από 06-08-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «κατεπείγουσες εργασίες εντομοκτονίας – απεντόμωσης σε χώρους συσσώρευσης απορριμμάτων στις Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων», αναδόχου Ιωάννη Βάβουλη (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
78. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 16-404/25-06-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως προς την επωνυμία του αναδόχου και συγκεκριμένα από Π. Σαμουλίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. CORFU CLEANING στο σωστό Μ. Βραχλιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. CORFU CLEANING νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Σαμουλίδη Παντελεήμονα του Ιωάννη. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
79. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 20-460/13-08-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως προς την επωνυμία του αναδόχου και συγκεκριμένα από Π. Σαμουλίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. CORFU CLEANING στο σωστό Μ. Βραχλιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. CORFU CLEANING νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Σαμουλίδη Παντελεήμονα του Ιωάννη. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
80. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας» αναδόχου «GALAXY HELLAS SECURITY» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
81. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για την οικονομική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ανεμομύλου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
82. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο – Σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών & φυσικών επιστημών – τομέας φυσικής, για τη διοργάνωση τριών διεθνών συνεδρίων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
83. Τροποποίηση της με αρ. 20-446/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου έτους 2018 με μισθωμένο περίπτερο, β) Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και γ) Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
84. Έγκριση διοργάνωσης διημέρου εκδηλώσεων Αστρονομίας με προβολές στο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο και παρατήρηση με τηλεσκόπιο για μαθητές σχολείων και ενήλικες (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
85. Έγκριση αιτήματος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Κερκυραϊκές Δράσεις» ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας το ετήσιο Φεστιβάλ «Corfu Beer Fest 2018 – Corfu meets England» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
86. Έγκριση του από 31/07/2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για την παροχή «Σίτιση κατασκηνωτών των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ – ΓΟΥΒΙΑ» για το διάστημα από 20/07/2018 έως 31/07/2018, αναδόχου ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
87. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της με αρ. πρωτ. 65358/29-12-2017 σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και αναδόχου εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
88. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του Δημάρχου Κέρκυρας και του Αντιδημάρχου Τουρισμού Β. Καββαδία στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Word Travel Market (WTM) 2018» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
89. Έγκριση (εκ των υστέρων) για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαθρακίου & Κερκυραίων κ. Θ.Α. Μάστορα, στην Αθήνα για δημοτικές υποθέσεις, στις 10 Αυγούστου 2018 (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).
90. Έγκριση (εκ των υστέρων) για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαθρακίου & Κερκυραίων κ. Θ.Α. Μάστορα, στην Αθήνα για δημοτικές υποθέσεις, την 6η Σεπτεμβρίου 2018 (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).
91. Έγκριση (εκ των υστέρων) για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Μαθρακίου & Κερκυραίων κ. Θ.Α. Μάστορα, στην Αθήνα για δημοτικές υποθέσεις, την 12η Σεπτεμβρίου 2018 (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).
92. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου Δήμου Κέρκυρας στη Βενετία της Ιταλίας προκειμένου να συμμετάσχει στο 3ο Διεθνές Φόρουμ Πόλεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
93. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Βασίλειου Καββαδία στην Αθήνα για να παρευρεθεί στα εγκαίνια της έκθεσης «Maria Callas. Αιώνια πηγή έμπνευσης» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
94. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
95. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τη μετακίνηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών – Υ.ΔΟΜ. – ΧΩ.ΠΕ. του Δήμου Κέρκυρας κ. Α. Γουλή στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
96. Έγκριση α) της μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στο Ναύπλιο προκειμένου να συμμετέχει στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια που διοργανώνονται από το Δήμο Ναυπλιέων στις 29 και 30/09/2018 και β) της εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για τον ανωτέρω σκοπό (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
97. Απολογισμός Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας, έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
98. Απολογισμός Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας, έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
99. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κέρκυρας στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορισμός δύο δημοτών, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος και ενός Διευθυντή σχολικής μονάδας ως αναπληρωματικό μέλος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
100. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κέρκυρας στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορισμός δύο δημοτών, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
101. Αποδοχή παραιτήσεως του κ. Γεωργίου Ραιδεστινού από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ. Ορισμός νέου Αντιπροέδρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
102. Αποδοχή παραιτήσεως του κ. Γεωργίου Ραιδεστινού από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω ανεξαρτητοποίησής του. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, νέου μέλους.
103. Αποδοχή παραιτήσεως της κ. Μαρίας Λάμπουρα από τη θέση της εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, νέου μέλους.