Πραγματοποιείται στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 20-01-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί ορισμού χρηστών του συστήματος ΜΗΜΕΔ, ορισμού νόμιμου εκπροσώπου Αναθέτουσας Αρχής & ορισμού μελών επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμού ΜΗΜΕΔ.
2. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας ετών 2019-2020 από χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 3 και ορθής επανάληψης της 13-1/31-12-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούσε στην κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας’ για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019».
4. Περί έγκρισης υπαγωγής υποχρέωσης του Δήμου προς 1. Κων. Β. του Σωτ. και 2. Ει. χ. Σωτ. Β. , στις διατάξεις του Ν. 4635/2019
5. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του ΣΤΕ, προς αντίκρουση των υπ αριθ 1629, 1630 & 1679/2017 αιτήσεων ακύρωσης.
6. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για εκπροσώπηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 219/2019 αγωγής.
7. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτησή της 216/9-10-2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
8. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτησή της 215/9-10-2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
9. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτησή της 212/7-10-2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
10. Περί λήψης απόφασης κατόπιν πρωτοκόλλου ποιοτικής απόρριψης υλικών.