Τη δυνατότητα προσαύξησης κατά 50%  των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε σχέση με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας (δημοτικής και περιφερειακής).

Προβλέπει το «νομοσχέδιο-σκούπα» του Υπουργείου Εσωτερικών, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας από τις ιστοσελίδες airetos.gr και aftodioikisi.gr

 Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται: «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και  καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας

–  Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ » και προβλέπει επίσης  ποσόστωση για τη συμμετοχή γυναικών στο 40% στο συνολικό αριθμό των υποψηφίων συμβούλων.

Μεταξύ των άλλων καθορίζεται ότι ο αριθμός των  συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας  ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με βάση το μόνιμο πληθυσμό,
όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Πως διαμορφώνονται οι έδρες στους νέους δήμους

Ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Κέρκυρα- Παξοί- Διαπόντια) στην απογραφή του 2011 ήταν 104.371 κάτοικοι. Εξ αυτών 2.300 κάτοικοι στους Παξούς και 102.071 στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια.

Οι έδρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Ο  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με μόνιμο πληθυσμό 68.558 κατοίκους (απογραφή 2011) δικαιούται 41 έδρες δημοτικών συμβούλων ως εξής: Κέρκυρα (πληθυσμός 39.674) 23 έδρες, Αχιλλείων (10.651) 6 έδρες,

Φαιάκων (6.545) 4 έδρες, Παρελίων (6.403) 3 έδρες, Παλαιοκαστριτών (4.068) 2 έδρες, Ερείκουσα(496) 1 έδρα, Οθωνοί (392) 1 έδρα και Μαθράκι (329) 1 έδρα.

Οι έδρες Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην απογραφή του 2011 είχε μόνιμο πληθυσμό 17.832 κατοίκους και θα έχει στο νέο δημοτικό συμβούλιο 27 έδρες κατανεμημένες ως εξής:

Αγ. Γεωργίου (3.431) 5 έδρες, Εσπερίων (8.350) 11 έδρες, Θιναλίων (5.999) 8 έδρες και Κασσωπαίων (2.185) 3 έδρες.

Οι έδρες στη Νότια Κέρκυρα

Ο δήμος Νότιας Κέρκυρας με μόνιμο πληθυσμό 15.681 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 θα έχει 27 έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο ως εξής: Κορισσίων (4.775) 8 έδρες, Λευκιμμαίων (5.850) 10 έδρες και Μελιτειέων (5.106) 9 έδρες.

Πως εκλέγεται ο πρόεδρος κοινότητας

Σύφωνα με το σχέδιο νόμου, που είδε το φως της δημοσιότητας:

 Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων  κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου,

ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παρ. 2, η οποία και αυτή αντικαθίσταται ως εξής:  

Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του,

ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασμού.

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του πρόεδρου του συμβουλίου κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του δεύτερου συνδυασμού.

Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου.

Κωλύμματα εκλογιμότητας

Το άρθρο 51 φέρνει ρυθμίσεις σχετικά με τα κωλύμματα εκλογιμότητας:

Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν.3852/2010 Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών,

καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από το νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση

ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθηκόντων, αμειβόμενων ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή».

2. Η περίπτ. δ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων,

οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσειςαυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα,

στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα των νομικών προσώπων, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.

Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου,

πλην του δήμου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα στο δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο

Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών,

άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων».

4. Στο τέλος της παρ. 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στην περίπτωση παραίτησής του σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α’ 93)».

5. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι

ή πρόεδροι κοινότητας, ακόμα και αν η κατάτόπον αρμοδιότητά τους αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων».

6. Προστίθεται παρ. 9 ως εξής: «9. Για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4555/2018, το κώλυμα που προβλέπεται στην περίπτ. δ’ της παρ. 1, ειδικά ως προς τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων

στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα της περίπτ. ε’ της παρ. 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει,

αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων».