Η Παράταξή ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στη συνεδρίαση της 11ης  Φεβρουαρίου εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων ομόφωνα ενέκρινε Ψήφισμα για τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Ανοιχτού Τύπου.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη συνεδρίαση στις 11 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών- Μεταφορών και Τουρισμού να προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με  τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.

Ειδικότερα αποφάσισε  να ζητήσει:

  1. Ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού, που σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4663/2020 ( άρθρο 36)  θα εκδοθούν για να ορίσουν τους όρους, τις αδειοδοτήσεις και τις διαδρομές των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου, να προβλέψουν  την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.
  2. Η ανάγκη να έχουν οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού την αρμοδιότητα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, απαιτείται όχι μόνο για τη στοιχειώδη εφαρμογή της αρχής της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά και από το γεγονός ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα πως μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών  που μεταξύ άλλων πλήττεται από ανυπέρβλητα κυκλοφορικά προβλήματα.
  3. Να προβλεφτεί τέλος η δυνατότητα των Δήμων να επανεξετάσουν τις ήδη χορηγηθείσες άδειες λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων με κριτήρια τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περιοχή κυκλοφορίας τους και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Σύμφωνα με την παράταξη: ”Στην Εισήγησή μας  καταθέσαμε στο ΔΣ και τα επίμαχα άρθρα  του σχετικού  νόμου της σημερινής κυβέρνησης , που είναι ένας ακόμη που συρρικνώνει τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και τις αναθέτει στην κεντρική κυβέρνηση για κατ΄εξοχήν τοπικά ζητήματα!  Επισημάναμε ότι είναι ο ίδιος νόμος που εκτός από τον αποκλεισμό των Δήμων να έχουν λόγο για την κυκλοφορία των λεωφορείων ανοιχτού τύπου στους δρόμους τους, περιέλαβε και την τροπολογία του υπουργού Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη για την αφαίρεση από τους Δήμους της αρμοδιότητας για την έγκριση των υψομετρικών μελετών των οδών ( περίπτωση ΕΡΗΜΙΤΗ). Τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις μπορείτε να τις διαβάσετε παρακάτω.”

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663/2020

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 36

  1. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.
  2. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
  3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το μεταφορικό έργο, τα δικαιούμενα πρόσωπα, η ειδική διαδρομή και το συνολικό μήκος αυτής, οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ειδικής αυτής κατηγορίας οχημάτων». 

 Άρθρο 72

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4067/2012. ( Περίπτωση ΕΡΗΜΙΤΗ)

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι αρμοδιότητες της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών ασκούνται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης της υψομετρικής μελέτης οδών».