Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κέρκυρας, οργανώνει την Τετάρτη 20.11.2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (1ος ‘Όροφος – Αριστοτέλους 2) εκδήλωση για ενημέρωση του θεσμικού πλαισίου Ν.4430/2016 που διέπει τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή στελεχών και μελών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας καθώς και με όσους και όσες επιθυμούν να ενημερωθούν για να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα της οικονομίας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

11:00 || Εισήγηση Χριστίνα Γκαρνάρα. Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: βασικές αρχές λειτουργίας, δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, προοπτική της Κ.ΑΛ.Ο στην τοπική κοινωνία. Υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο,

11:30 || Παρέμβαση στελεχών και μελών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

12:00 || Συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο) είναι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η (Κ.ΑΛ.Ο) είναι ο τρίτος τομέας της οικονομίας, δίπλα στον δημόσιο τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι εργασία με κοινωνικό αποτύπωμα και για το λόγο αυτό, το Κράτος δίνει κίνητρα σε όσους και όσες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα της οικονομίας.

Η Κ.ΑΛ.Ο είναι ένας νέος τρόπος εργασίας και επιχειρηματικότητας όπου οι εργαζόμενοι και τα μέλη αποφασίζουν ισότιμα. Στην Κ.ΑΛ.Ο η ομάδα καθορίζει το μέλλον και την τύχη της. Όλοι συλλογικά μοιράζονται και τα βάρη σύμφωνα με την αρχή ‘ένα μέλος μία ψήφος στη γενική συνέλευση’.

Η Κ.ΑΛ.Ο στηρίζει εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία, αλλά όχι την κερδοσκοπία.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι:

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.),
Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον:
Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας
Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.
Το καταστατικό του προβλέπει περιορισμούς στη διανομή κερδών.
Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας.
Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.
Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.