Σε έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 προχωρά το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΘΕΜΑ 1o: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην

Οικονομική Επιτροπή.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Πρακτικών Παραλαβής για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας

Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 3o: 9η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχές

χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονιών Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΧΝΖ7ΛΕ-Ξ1Ε) με κωδικό ΙΟΝ 67, για την υποβολή

πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Άξονα Προτεραιότητας 1:

Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της

καινοτομίας και των ΤΠΕ, με τίτλο «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της

καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.» .

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.

Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 5o: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 73ΠΚ7ΛΕ-ΙΝ1) με κωδικό ΙΟΝ 66, για την υποβολή

πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά και Άξονα Προτεραιότητας 2

«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη/Δράσεις προστασίας, διαχείρισης

και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους».

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.

Διονύσιος (Σάκης) Τσούκας.

ΘΕΜΑ 6o: Άνοιγμα νέου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.