Στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με συνολικά 83 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συζητηθούν τα παρακάτω:

Ανακοινώσεις.
Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’θμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Τελικού, Μειωτικού, Τακτοποιητικού και χορηγήσεως παρατάσεων εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου» Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Θιναλίων 2005» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Θιναλίων 2006» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση χορηγήσεως 5ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παροχής Υπηρεσιών για τις «Εργασίες μεταφοράς και συγκέντρωσης εξοπλισμού Δήμου σε αποθήκες» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας και τμημάτων προθεσμιών του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Λευκίμμης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε οδούς – οδοστρώματα από πλημμύρες στη Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Κυρά Χρυσικού – Κοντόκαλι» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-1/30-11-2017 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κέρκυρας περί κατανομής ποσού δ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: Μ. Πρεντουλής).
Έγκριση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 17-01/23-11-2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σχετικά με κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 17-02/23-11-2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σχετικά με 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
Έγκριση του προϋπολογισμού και στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. για το έτος 2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. για το έτος 2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
Έγκρισης χρηματοδότησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ., βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο «Clean Urban Transport Systems» και ακρωνύμιο «CUTS» του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» προκειμένου να αποδοθεί στον Ιταλό Εταίρο (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμόν 7-145/22-03-2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι της εταιρείας FCA CAPITAL Hellas ως προς το συνολικό ποσό της διαγραφής (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ.κ. Νίκου Σπύρου και Αιμιλίας Χονδρογιάννη (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Τρύφωνα Παναγιώτη του Σπυρίδωνος (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Ερεφίλης Κοροξενίδου του Γεωργίου (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή του υπ’ αριθμόν 3506/05-08-2015 χρηματικού καταλόγου επ’ ονόματι κ. Ευστράτιου Ζαφειρόπουλου που αφορά τέλος ΕΕΤΑ 2013 για ακίνητο που μισθώνει η Δ.Η.Μ.Ο.Π. «Νίκος Μώρος» (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι MARIANA – ELOISA DE ANQUIN (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Κωνσταντίνας Σφήκα του Δημοσθένη και χρέωση εις τους αντίστοιχους χρεώστες (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Αιμίλιου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου, λόγω πώλησης – μεταβίβασης και χρέωση των κλήσεων εις τους αντίστοιχους χρεώστες (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Λέκκα του Σπυρίδωνος, λόγω μεταβίβασης και χρέωσής της σε νέο χρεώστη (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Μαρίας – Χριστίνας Παπαβλασοπούλου του Ιπποκράτη και χρέωση της εις κ. Ευαγγελία Παπαβλασοπούλου του Γεωργίου (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 15-595/10-10-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί διαγραφής ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι της εταιρείας “ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΟΤΟΣ Α.Ε.” λόγω μεταβίβασης, καθότι έγινε εσφαλμένη εγγραφή του ποσού της διαγραφής (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν επ’ ονόματι κ. Καλλιόπης Βερναδάκη (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν επ’ ονόματι κ. Ερμίρας Τζίμα (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν επ’ ονόματι της εταιρείας «Μητσιάλης Χριστόφορος και Υιοί Ο.Ε.»(Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση α) αποδοχής της δωρεάς ενός ασθενοφόρου σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 34-29/18-10-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και β) παραχώρησής του στο Γηροκομείο Κέρκυρας (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Παροχή βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών πράξεων» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-9/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της «ΣΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4-18/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της «ΠΑΡΙΣΗΣ – ΤΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-11/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-12/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-13/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-14/15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός)
Έγκριση ωραρίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 34-16/18-10-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 34-17/18-10-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθμόν 17-549/20-12-2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιερώσεως τέλους ακίνητης περιουσίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: Γ.Η. Παντελιός).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-10/29-09-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Στάθμευση οχημάτων διακομιδής ασθενών προς το “ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”»(Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-3/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-4/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί οριοθέτησης μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επ’ ονόματι κ. Αικατερίνης Γέγιου – Χυτήρη (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-5/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Συμμετοχή της Φιλαρμονικής “ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ” στη δημοτική τελετή του Επιταφίου – Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος το Μεγάλο Σάββατο» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΡΤΙΣΣΙΜΟ ΕΠΕ», λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Ν. ΓΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.», λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στον κ. Ιωάννη – Βικέντιο Γροπέτη του Πασχάλη, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Ι. ΜΠΛΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στον κ. Παναγιώτη Μουμούρη του Γεωργίου, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στον κ. Περικλή Αθανασίου του Σταύρου, λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ με την επωνυμία «ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ», λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Επιβολή προστίμου στην «Ένωση προσώπων μη Κερδοσκοπική Κοινωνία Αστικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπική» με την επωνυμία «CORFU HOLIDAY MUSIC FESTIVALS» λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κηποτεχνίας (χλοοκοπτικών μηχανών, γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, μπορντουροψάλιδων, φυσητήρων κ.λ.π.) (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-7/16-11-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Δ.Ο.Π.Α.Π.(Εισηγητής: Ν. Κορακιανίτης).
Αίτημα ένταξης δημοτικών εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Εισηγητής :κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών διαμονές συνέδρων στα πλαίσια του συνεδρίου Φυσικής (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για εκδηλώσεις 27ης Σεπτεμβρίου και εκδηλώσεις 29ης Σεπτέμβριου 2017 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση α) μετάβασης Δημάρχου Κέρκυρας στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα και β) διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση α) μετάβασης της Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου κ. Θεονύμφης – Αθανασίας Μάστορα, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής: κ. Θ. Α. Μάστορα).
Έγκριση α) μετάβασης του Δημάρχου ή εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στα Ιωάννινα, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών, προς τιμή του ποιητή και ήρωα Λορέντζου Μαβίλη και β) της διαθέσεως της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
α) Αποδοχή παραιτήσεως της Δημοτικού Συμβούλου κ. Σοφίας Καρύδη από την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων – Λευκιμμαίων – Κορισσίων» και β) ορισμός νέου μέλους με τη διαδικασία της κληρώσεως.
α) Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση, επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» και β) συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
α) Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα συμπλήρωσης αποχετευτικών δικτύων Λευκίμμης» και β) συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
α) Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών πόλης» και β) συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
α) Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην κοινή Επιτροπή για την παρακολούθηση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου Λευκίμμης Δήμου Κέρκυρας» και β) συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τη μίσθωση – εκμίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής μίσθωσης – εκμίσθωσης – αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παράδοσης μισθωμένων – εκμισθωμένων κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Έργα περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).